Milá povinnost (podpora experimentálního filmu Státním fondem kinematografie)

Doporučení Kinoaparátu.cz stran výzvy Státního fondu kinematografie zaměřené na
„Krátkometrážní hraný film a experimentální film“.

Kinoaparát.cz je platforma usilující o ochranu, šíření a rozvoj znalostí o umění a technologii klasického filmu. Iniciativa na podporu experimentální tvorby ze strany Státního fondu kinematografie je dosud ojedinělou příležitostí v dějinách národní kinematografie, proto ji vítáme jako mimořádnou událost a považujeme za důležité upozornit uchazeče o podporu na jeden klíčový aspekt, který případná podpora obnáší.

Citujeme z šestého paragrafu druhé hlavy Zákona o audiovizi (č. 496/2012 Sb.)

Výrobce (…) který je současně příjemcem podpory kinematografie ze Státního fondu kinematografie určené na výrobu českého kinematografického díla (…) je povinen do 60 dnů ode dne zveřejnění tohoto díla (…) učinit písemně Národnímu filmovému archivu nabídku formou návrhu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví ve prospěch České republiky jedné nepoškozené rozmnoženiny takového díla v kvalitě rozmnoženiny určené pro kinematografická představení (…).

Takzvaná nabídková povinnost byla v případě klasických kinematografických děl v minulosti realizována odevzdáním 35mm filmové kopie a dnes do archivu putují kopie digitální (DCP). S ohledem na charakter této výzvy Státního fondu však očekáváme, že si podpořené filmy budou žádat zvláštní zacházení. Jak hovoří výzva, mělo by jít o díla, „která se svým formálním zpracováním a/nebo obsahem výrazně vymykají standardní kinematografické produkci“.

Vzhledem k nemalé časové tísni (uzávěrka přihlášek byla stanovena na 14. červen) nejsme schopni nabídnout celistvé řešení všech možných otázek, které takzvaně experimentální filmy stran své hodnověrné archivace kladou. Lze si však představit dvě základní skupiny děl pracujících s klasickým filmovým materiálem, jichž se toto naše doporučení týká:

1) práce vzniklé na substandardních/úzkých formátech (8mm, S8mm, 16mm, S16mm) a zejména inverzních materiálech

2) komplexní práce nemající charakter jednokanálové a jednoduše opakovatelné filmového projekce (performance, galerijní instalace)

Při ucházení se o podporu děl využívajících substandardní filmové formáty, respektive vznikající na inverzních materiálech, proto navrhujeme rozpočtovat náklady na vytvoření kopie, případně negativu, respektive blow-up do samotného rozpočtu grantové přihlášky.

Při ucházení se o podporu komplexních prací pak doporučujeme rozpočtovat náklady na pořízení adekvátní dokumentace do samotného rozpočtu grantové přihlášky a dále také apelujeme na vhodné zacházení s touto dokumentací právě coby s dokumenací a nikoliv faksimilií díla či “rozmnoženinou” díla.

Vymyká-li se práce standardní kinematografické produkci, liší se nutně i potřebný přístup k ní coby budoucí archiválii a vhodný postup směřující k jejímu hodnověrnému uložení a zprostředkování budoucím generacím musí být ještě diskutován. V případě filmů potenciálně podpořených touto konkrétní výzvou tedy doporučujeme individuální přístup a osobní angažmá autorů v této věci.

Věříme také, že zodpovědný a promyšlený přístup žadatelů o podporu SFK bude experty Fondu a jeho radou kvitován pozitivně a jeho účinkem bude i věcná debata nad tím, jak dosáhnout uložení a zprostředkování experimentální kinematografie jako takové.

Závěrem musíme vyjádřit nesouhlas s výší administračního poplatku, který je v případě experimentálních, středometrážních (a vůbec převážně “nízkorozpočtových”) prací na stejné úrovni jako u filmů standardní velkoobjemové produkce. I zde bychom tedy rádi upozornili na nutnost stanovení podmínek odpovídajících odlišnému charakteru experimentálních projektů.

Co s penězi?

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *